Aktuálne výzvy
23-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie MP SR o výške doplnkových národných priamych platieb v rastlinnej výrobe pre rok 2009
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky oznamuje výšku sadzieb pre jednotlivé doplnkové národné...
03-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí na propagačné programy spolufinancované EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: - PROPAGAČNÝCH...
02-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásené nové Chránené vtáčie územia
V Zbierke zákonov boli zverejnené nové Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR, ktorými sa vyhlasujú...
02-11-2009
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu...
02-11-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Nové vzory zmlúv o zriadení záložného práva
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013,...
02-11-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Zoznamy úspešných žiadateľov v rámci PRV 3.4
PPA na svojej stránke zverejnilo zoznam úspešných žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu...
29-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA pre žiadateľov o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam žiadateľom o poskytnutie...
21-10-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Zvýšenie alokácie finančných prostriedkov na výzvu zameranú na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
21-10-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva ASFEU: 1.1. Premena tradičnej školy na modernú pre stredné odborné školy
ČO JE CIEĽOM OPATRENIA? Cieľom opatrenia 1.1 je „uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ a...
21-10-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva PPA: Dotácia na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje