Aktuálne výzvy
08-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
06-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Vláda podporí prvovýrobcov mlieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo strednodobé opatrenie na zabezpečenie...
01-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
01-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY A OZNAM PRE ŽIADATEĽOV
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,...
01-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľov o poskytnutie dočasnej mimoriadnej podpory pre sektor ovocia a zeleniny.
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Príručku pre žiadateľa...
30-06-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o úprave merných jednotiek v rámci 7. výzvy OPKZP-PO1SC141-2015-7
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
30-06-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ NÁKUPU SUŠENÉHO ODSTREDENÉHO MLIEKA ZA PEVNE STANOVENÚ CENU PROSTREDNÍCTVOM VEREJNEJ INTERVENCIE
Európska komisia nariadením Rady (EÚ) 2016/1042, z 24. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1370/2013,...
27-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 6
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-06-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia o presiahnutí výšky finančných prostriedkov pre kategóriu žiadateľa Subjekty územnej samosprávy
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
27-06-2016
životné prostredie
OP KŽP: SAŽP pripravila pre prijímateľov NFP informačný seminár k 1. výzve zameranej na kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a vodovody
Dňa 21. júna 2016 sa v Bratislave konal informačný seminár pre prijímateľov NFP k prvej výzve vyhlásenej...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje