Aktuálne výzvy
09-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 19. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená...
08-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Oznámenie o prijatí nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020)
Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Štrukturálne fondy – oznámenie
Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OSF: ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PRE RÓMSKYCH ŠTUDENTOV STREDNÝCH ŠKÔL
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation vyhlasuje Štipendijný program pre rómskych študentov...
08-01-2014
sociálne projekty
Nadácia Pontis: Grant pre ľudí v núdzi a bez domova
V rámci svojho programu Energia pre život nadácia opäť podá pomocnú ruku ľuďom, ktorí sa potrebujú vymaniť...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Výzva na podávanie žiadostí o akreditáciu programov doplňujúceho pedagogického štúdia
Do 22. januára 2014 musia vysoké školy, resp. fakulty nepedagogického smeru, ktoré chcú naďalej poskytovať...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre príjemcov pomoci projektov JPD2
MPRV SR ako riadiaci orgán týmto upozorňuje príjemcov pomoci projektov Jednotného programového dokumentu...
08-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva pre konečných prijímateľov projektov Priority 3 OP ZI
MPRV SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom týmto upozorňuje konečných prijímateľov projektov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje