Aktuálne výzvy
13-01-2014
veda a výskum
ESOF 2014 (EUROSCIENCE OPEN FORUM) - "VEDA STAVIA MOSTY"
ESOF – EuroScience Open Forum - je najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na...
13-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Pozvánka na informačný seminár spoluorganizovaný s Autorizovaným centrom pre Cambridge jazykové skúšky...
10-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MPRV SR: OZNAM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014...
10-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 7.0
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o aktualizácií...
10-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Rakúsko- Slovensko: Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie
Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 3. 2014. V...
10-01-2014
životné prostredie
REPIS – oznámenie o ukončení činnosti
Kancelárie Regionálnych poradenských a informačných stredísk (REPIS) skončili svoju činnosť k 31. 12....
10-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: SCHVÁLENÁ ZMENA PROGRAMU
Európska komisia (EK) schválila zmeny v Programe cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013....
10-01-2014
sociálne projekty
Fond sociálneho rozvoja: Upozornenie pre prijímateľov k predkladaniu Informácie o účastníkoch projektu
Z prílohy č. XXIII nariadenia ES č. 1828/2006 vyplýva požiadavka predkladania samostatnej Informácie...
10-01-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Usmernenie pre prijímateľov v oblasti vrátenia výnosov z poskytnutých zálohových platieb
V prípade využitia systému zálohových platieb, je prijímateľ povinný v zmysle § 7 ods. 1 písm. m) zákona...
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov 2014 – 2.3 Projekty občianskej spoločnosti
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje