Aktuálne výzvy
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
ASFEU: Aktualizovaný Programový manuál k OP Vzdelávanie
Agentúra Ministerstva školstva SR na svojej stránke zverejnila dňa 3.7.2009 informáciu o aktualizácii...
06-07-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Vyhlásenie k znižovaniu oprávnených výdavkov projektov z PRV SR 2007-2013
Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlasuje, že predlžuje termín akceptovania žiadosti o zníženie oprávnených...
06-07-2009
sociálne projekty
Grantový program: Program OPORA 2009
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Pontis: Víťazi súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci
Nadácia Pontis v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a s podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú...
06-07-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva 5.1 Podpora infraštruktúry vysokých škôl za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva pre štrukturálne fondy SR,v rámci Operačného programu Výskum...
19-06-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zrušenie výziev OPV: 1.2 a 4.2
V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho...
18-06-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie: Platby na životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznámenie týkajúce za Opatrenia: Platby...
08-06-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
08-06-2009
kultúra a umenie
Výsledky programu Nadácie Intenda: Oživujeme verejný priestor
Nadácia Intenda rozdelila v rámci programu Oživujeme verejný priestor medzi 22 mimovládnych organizácií...
04-06-2009
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje