Aktuálne výzvy
09-04-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Začalo tretie kolo prijímania ŽoNFP v rámci otvorenej výzvy 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom podpory z Programu...
09-04-2018
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 39. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na Podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
22-03-2018
veda a výskum
OPVaI: INFORMÁCIA O UZATVORENÍ VÝZVY NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a inovácie...
22-03-2018
priemyseľ a výroba
OPVaI: PREHĽAD VÝZIEV OP VAI IMPLEMENTOVANÝCH V GESCII MH SR
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
20-03-2018
kultúra a umenie
MINISTERSTVO KULTÚRY: Medzinárodné stretnutie tvorcov verejných politík v kreatívnom priemysle
V dňoch 20. – 21 marca sa v Bratislave uskutoční v rámci európskeho projektu CREADIS3 stretnutie expertov...
20-03-2018
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie k Výzve zameranej na Výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
16-03-2018
veda a výskum
OPVaI: REVÍZIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE
Dňa 21. 2. 2018 bolo Európskou komisiou vydané Vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa schvaľuje zmena...
16-03-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Komisár Rady Európy pre ľudské práva Nils Muižnieks rokoval na pôde ministerstva školstva o inkluzívnom vzdelávaní
Za účasti komisára Rady Európy pre ľudské práva Nilsa Muižnieksa, jeho nástupkyne vo funkcii Dunji Mijatović...
15-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení Príručky pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia V
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom z Operačného programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje