Aktuálne výzvy
01-04-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatrabanky: Grantový program Viac dizajnu prijíma projekty
Nadácia Tatra banky otvorila grantový program zameraný na podporu vizionárskych, kreatívnych projektov...
01-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru (2/2014) bola zaktualizovaná Príručka programu. Nanesená zmena...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na pôdu na rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Informácia o zmene predkladania žiadostí pre žiadateľov z okresu KRUPINA
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) týmto informuje žiadateľov, že od 1. apríla 2014...
01-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
31-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie RO pre OPBK k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku,...
31-03-2014
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: ROMA GRADUATE PREPARATION PROGRAM
Roma Graduate Preparation Program otvára výzvu vrámci projektu Roma Access Program na Central European...
31-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
31-03-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-13-3
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 27. marca 2014 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje