Aktuálne výzvy
26-04-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Oznam k výzve IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 – materské školy
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnil dňa 22.04.2016 dokument s názvom...
22-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam - Priame podpory
Prijímatelia v rámci PRV SR 2014 – 2020 podávajú žiadosť o platbu (ďalej len „ŽoP“) na formulári ŽoP...
22-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o priame podpory na lesnícke opatrenia na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dáva do pozornosti žiadateľom, ktorí predložili žiadosti...
21-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o počtoch prvonákupcov a prvovýrobcov mlieka
PPA zverejnila na http://www.apa.sk/prvonakupca-mlieka hlásenie počtu evidovaných prvonákupcov a prvovýrobcov...
20-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 13.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu s kódom OPKZP-PO1-SC131-2016-13
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
19-04-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o schválenie operačného programu a financovanie operačného fondu v sektore ovocie a zelenina
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...
18-04-2016
životné prostredie
OP KŽP: Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC111-2016-10 a OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný...
15-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
13-04-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Informácia ohľadom Výzvy v rámci opatrenia 4.3.1 Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje