Aktuálne výzvy
19-11-2015
životné prostredie
OP ŽP: EK schválila revíziu Operačného programu Životné prostredie na verziu 5.0
Rozhodnutím Európskej komisie C(2015) 7529 final zo dňa 28. 10. 2015 bola schválená revízia Operačného...
19-11-2015
sociálne projekty
MP SR: Na obnovu bytov pôjde 130 miliónov eur
Vláda schválila presun 130 miliónov eur z operačných programov do Štátneho fondu rozvoja bývania. „V...
19-11-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Revízia Regionálneho operačného programu koncom roka 2015
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že oznámenie o strategickom...
11-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia dobré životné podmienky zvierat na rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) oznamuje žiadateľom, ktorí predložili žiadosť o zaradenie...
09-11-2015
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 4 , špecifický cieľ 4.3.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
05-11-2015
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre prioritnú os 3, špecifický cieľ 3.1.1
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného...
05-11-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.3
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
05-11-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie pre prijímateľov k ukončovaniu projektov v rámci OP ŽP
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
04-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ponuka reklamného partnerstva pre Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 1. júl – 31. december 2016
V roku 2016 bude Slovenská republika (ďalej „Slovensko“ alebo „SR“) predsedať Rade EÚ, čo je z hľadiska...
03-11-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O USMERNENÍ K REGISTRU FARMY V RÁMCI MIMORIADNEJ POMOCI PRE POĽNOHOSPODÁROV V SEKTOROCH MLIEKA A BRAVČOVÉHO MÄSA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že v rámci predkladania žiadosti o mimoriadnu pomoc pre poľnohospodárov...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje