Aktuálne výzvy
21-09-2011
životné prostredie
OP ŽP: Usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3 - predĺženie termínu predkladania žiadostí o NFP
Ministerstvo životného prostredia SR zverejnilo na svojej stránke usmernenie k výzve OPŽP-PO4-11-3, ktorá...
10-09-2011
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Nadácia SPP pomôže oživiť tradície v regiónoch
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu spustila po úspešnom prvom ročníku Grantový program Dedičstvo...
10-09-2011
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Nadácia SPP pomôže oživiť tradície v regiónoch
Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu spustila po úspešnom prvom ročníku Grantový program Dedičstvo...
08-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2011
Na stránke Agentúry ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bol zverejnený aktualizovaný indikatívny...
08-09-2011
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Výročná správa o vykonávaní operačného programu Vzdelávanie za obdobie január – december 2010
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre operačný program...
08-09-2011
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o výške dodatočnej pomoci v rámci dočasného režimu reštrukturalizácie cukrovarníckeho priemyslu
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznámenie pre žiadateľov o dodatočnú pomoc...
22-07-2011
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre rok 2011
Na stránke Operačného programu Životné prostredie bol zverejnený aktualizovaný harmonogram výziev na...
18-07-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky...
18-07-2011
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Povinnosti prijímateľov NFP v súvislosti s informovaním a publicitou
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na stránke www.ropka.sk...
15-07-2011
životné prostredie
Živá energia: Podprorené projekty
V treťom ročníku podporil Nadačný fond Živá energia ďalších 11 projektov v celkovej sume 30 000 €. Do...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje