Aktuálne výzvy
27-08-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Programové obdobie 2014-2020
V súvislosti s prípravou Operačného programu Kvalita životného prostredia ako programového dokumentu...
20-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Oznámenie k výzve pre opatrenie 1.1 PRV
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke oznam príjemcom podpory z Programu rozvoja...
12-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie "Dotácie na účasť na účasť spracovateľa na výstave"
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie podľa...
12-06-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP Rybné hospodárstvo: Oznámenie k výzve 2013/OPRH/01
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam príjemcom podpory z Operačného...
12-06-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PRV: Oznámenie k Výzve č. 2013/PRV/27 zo dňa 08.03.2013
Pôdohospodárska platobná agentúra dáva do pozornosti príjemcom podpory zverejnenej výzvy č. 2013/PRV/27...
28-05-2013
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výzva pre opatrenie 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 24. mája 2013 výzvu na predkladanie žiadostí...
28-05-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: 1.2 ODVÁDZANIE A ČISTENIE KOMUNÁLNYCH ODPADOVÝCH VÔD V ZMYSLE ZÁVÄZKOV SR VOČI EÚ
Ministerstvo životného prostredia zverejnilo dňa 24.5.2013 výzvu v rámci Prioritnej osi 1 - INTEGROVANÁ...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby - lesníctvo
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Možnosť predkladania žiadostí o priame platby
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
11-04-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Platba na opatrenie životné podmienky zvierat, agroenvironmentálnu platbu na podopatrenie chov a udržanie ohrozených druhov zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje