Aktuálne výzvy
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie masla
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/303 z 25. februára 2015, predĺženie...
14-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa s vopred stanovenou výškou pomoci v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 826/2008
Európska Komisia vyhlásila vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/360 z 5. marca 2015 súkromné skladovanie...
14-03-2015
sociálne projekty
MZ SR vyhlásilo výzvu na zaradenie do databázy externých hodnotiteľov žiadostí o NFP pre výzvy OPZ 2015/PO1/01 a OPZ 2015/2.1/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu...
14-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Informácie platobnej jednotky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje, že v časti Informácie platobnej jednotky bola...
14-03-2015
priemyseľ a výroba
Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013...
14-03-2015
priemyseľ a výroba
Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 09. 03. 2015 na základe zákona č. 71/2013 Z....
14-03-2015
veda a výskum
Príručka pre žiadateľa o NFP operačného programu Výskum a vývoj, verzia 15.0
Dovoľujeme si Vám oznámiť, že riadiaci orgán- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - schválil...
14-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Upozornenie prijímateľov NFP operačného programu Vzdelávanie k ukončeniu realizácie projektov
Agentúra Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vydáva predmetné...
14-03-2015
veda a výskum
UPOZORNENIE na zmeny v procese verejného obstarávania vo vzťahu k povinnostiam prijímateľov NFP v rámci OPV a OPVaV
Dňa 01.03. 2015 nadobudli účinnosť ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, týkajúce sa povinnosti...
14-03-2015
veda a výskum
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2015 pre OPVaV
Dovoľujeme si Vás informovať, že od 03. 03. 2015 je platný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje