Aktuálne výzvy
07-01-2014
veda a výskum
OPVaV: Informácia o prerušení predkladania pracovných výkazov a kumulatívnych mesačných výkazov práce cez elektronický systém
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ dňa 23.12.2013 zverejnila...
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia príručky pre prijímateľa, verzia 3.3
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 7 pre OPŽP
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MH SR: Schéma štátnej pomoci – dodatok č. 4 – zverejnenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MH SR: Schéma štátnej pomoci – dodatok č. 7 – zverejnenie
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
18-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Vykonávacie nariadenie Komisie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1324/2013 z 11....
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: OP Rybné hospodárstvo SR 2007- 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje