Aktuálne výzvy
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov – 2.1 Stretnutia občanov partnerských miest
Cieľom akcie 2 je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania...
10-01-2014
sociálne projekty
Európa pre občanov – 1.1 Spomienkové projekty
Program Európa pre občanov sa v duchu tejto myšlienky snaží podporovať organizácie, ktoré sa zaoberajú...
10-01-2014
kultúra a umenie
Program 5 Pro Slovakia 2014
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje v rámci účelu medzinárodnej spolupráce v oblasti...
10-01-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Súťaž – Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu
Úrad vlády Slovenskej republiky ,odbor informovanosti a publicity , v spolupráci so Zastúpením Európskej...
10-01-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov z OP ŽP k 31.12.2013
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
09-01-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 19. 12. 2013 bola v sekcii Výzvy ROP uverejnená...
08-01-2014
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Oznámenie o prijatí nariadenia EP a Rady, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020)
Rada EÚ po schválení Európskym parlamentom schválila dokument Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Štrukturálne fondy – oznámenie
Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím...
08-01-2014
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje