Aktuálne výzvy
19-11-2012
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné...
06-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
06-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
06-11-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre žiadateľov (odborné...
06-11-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre žiadateľov o poskytnutie...
31-10-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
16-10-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva OPV-2012/1.2/05-SORO, PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Dňa 15. 10. 2012 zverejnila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
11-10-2012
priemyseľ a výroba
OP KaHR sa podarilo úspešne navýšiť o 225 mil. Eur
Ministerstvu hospodárstva SR sa na základe iniciatívy predsedu Európskej komisie José Manuela Barossu...
10-10-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.9.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
10-10-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Aktualizovaný indikatívny harmonogram výziev pre rok 2012
Dňa 10.10.2012 bol na stránke Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje