Aktuálne výzvy
19-12-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov
Dňa 14.12.2012 bola zverejnená výzva na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci dotačného...
16-12-2012
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Výzva pre opatrenie 3.2B Podpora činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu vyhlásená (č.2012/PRV/25)
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný...
16-12-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Indikatívny harmonogram výziev na rok 2013
Na stránke Regionálneho operačného programu, www.ropka.sk bol zverejnený Indiktívny harmonogram výziev...
16-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Indikatívny harmonogram výziev pre rok 2013
Na stránke www.asfeu.sk bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP...
11-12-2012
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KaHR: Zoznam schválených žiadostí v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
11-12-2012
životné prostredie
Aktuálny zoznam prijímateľov k 30.11.2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
01-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/3.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
01-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Dňa 30. 11. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ...
27-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
19-11-2012
sociálne projekty
OP ZaSI: Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje