Aktuálne výzvy
17-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
17-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie Návrh nového operačného programu Kvalita životného prostredia schválený vládou SR
Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa 16. apríla 2014 prerokovala a UV SR č. 175/2014 schválila...
16-04-2014
sociálne projekty
OP ZaSI: Programový manuál verzia 3.2
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú...
16-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1b-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje žiadateľom zmenu formálnych náležitostí výzvy...
11-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
POD: Oznamy
Na stránke www.obnovadediny.sk bol zverejnený oznam pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí do...
11-04-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Upozornenie na skrátenie lehôt na predkladanie žiadostí o platbu - zúčtovanie predfinancovania
- v prípade schválenia ŽoP na úrovni RO OPBK je realizovaný prevod NFP prijímateľovi prostredníctvom...
11-04-2014
životné prostredie
OP Životné prostredie: Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.5
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
11-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
11-04-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o poskytnutie podpory v rámci sekcie organizácie trhu – reštrukturalizácia vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, v nadväznosti na nariadenie vlády...
11-04-2014
veda a výskum
O návratnú finančnú výpomoc z Inovačného fondu možno žiadať do 15. mája 2014
Inovačný fond n. f., ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR, s cieľom podporiť rozvoj...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje