Aktuálne výzvy
31-07-2015
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
31-07-2015
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
31-07-2015
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
17-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
17-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
17-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 15. 07. 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
15-07-2015
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Usmernenie PPA č. 2/2015
Usmernenie PPA č. 2/2015 k oprávnenosti výdavkov na hmotné aktíva v súvislosti s použitým majetkom, k...
10-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: USMERNENIE PPA č. 1/2015
USMERNENIE PPA č. 1/2015 k oprávnenosti výdavkov na DPH v rámci PRV SR 2014-2020 Prílohy (dokumenty...
09-07-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA č. 120 zo dňa 6.7. 2015 (Výzva č. 2015/PRV/37)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
09-07-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznámenie PPA zo dňa 07.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje