Aktuálne výzvy
18-11-2014
životné prostredie
Upozornenie pre žiadateľov o NFP rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPZP-PO2-14-1
Zmena lehoty uloženia zásielky poštovou službou v rámci doručovania dokumentov riadiaceho orgánu žiadateľom...
13-11-2014
sociálne projekty
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí o NFP predložených na realizáciu národných projektov v rámci PO 2 OPIS
Úrad vlády Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej...
13-11-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii webového sídla v časti Monitorovacie správy - Zoznam povinných príloh monitorovacích správ projektu.
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zoznamu povinných príloh monitorovacích správ projektu v rámci Regionálneho...
13-11-2014
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
13-11-2014
životné prostredie
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
10-11-2014
priemyseľ a výroba
Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 je schválený
Európska komisia 28. októbra 2014 po dlhých negociáciách so Slovenskou republikou schválila Operačný...
10-11-2014
sociálne projekty
Na podporu malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je vyčlenených 100 mil eur
Slovenská inovačná a energetická agentúra informovala, že na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie...
06-11-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom že v sekcii Dokumenty - v...
06-11-2014
priemyseľ a výroba
Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania
S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje