Aktuálne výzvy
13-11-2014
životné prostredie
Aktualizácia v časti “Dokumenty pre PO 2014-2020″
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
13-11-2014
životné prostredie
Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie ŽoNFP, kód výzvy OPŽP-PO3-14-2
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
10-11-2014
priemyseľ a výroba
Operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020 je schválený
Európska komisia 28. októbra 2014 po dlhých negociáciách so Slovenskou republikou schválila Operačný...
10-11-2014
sociálne projekty
Na podporu malých zariadení na využívanie OZE v domácnostiach je vyčlenených 100 mil eur
Slovenská inovačná a energetická agentúra informovala, že na projekty zamerané na úsporu energie a využívanie...
06-11-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia k postupu financovania projektov v súvislosti s ukončením rozpočtového roka 2014
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom že v sekcii Dokumenty - v...
06-11-2014
priemyseľ a výroba
Semináre Ako správne postupovať pri vykonávaní verejného obstarávania
S cieľom upozorniť prijímateľov pomoci zo štrukturálnych fondov Európskej únie na najčastejšie nedostatky...
06-11-2014
priemyseľ a výroba
Informačný seminár k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
06-11-2014
priemyseľ a výroba
USMERNENIE č. 1 k výzve s kódom KaHR-21DM-1402
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
06-11-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Písomné vyzvanie č. OPV/K/RKZ/NP/2014-2 pre národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách - Operačný program Vzdelávanie
Text písomného vyzvania je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/31102014-pisomne-vyzvanie-opvkrkznp2...
06-11-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Písomné vyzvanie č. OPV/K/RKZ/NP/2014-3 pre národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách - Operačný program Vzdelávanie
Text písomného vyzvania je možné nájsť tu: http://www.minedu.sk/31102014-pisomne-vyzvanie-opvkrkznp2...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje