Aktuálne výzvy
14-04-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia v časti “Projekty TP”
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
14-04-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zoznam schválených národných projektov OPV v zmysle § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES
MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídlewww.minedu.sk...
01-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na poistenie úrody pre rok 2015
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2015/2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
01-04-2015
veda a výskum
Rezervačný systém na konzultácie k príprave žiadostí o NFP k výzvam OPVaV-2015/1.1/03-SORO a OPVaV-2015/3.1/01-SORO
V termíne od 30.3. - 15.4. 2015 je pre záujemcov o konzultácie v rámci výziev Mobilizácia excelentných...
26-03-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie
Oznámenie o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadosti a poskytnutie dotácie na podporné opatrenie „Dotácia...
26-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPVaV-2015/3.1/01-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 3.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Dňa 20. 03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
26-03-2015
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva OPVaV-2015/1.1/03-SORO na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP Výskum a vývoj pre opatrenie 1.1 Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja
Dňa 20.03. 2015 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne...
26-03-2015
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO3-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie aktualizovalo...
20-03-2015
komunálna sféra, rozvoj obcí
Environmentálny fond: Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2015, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia SR
Žiadateľom, o ktorých podpore rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky, boli odoslané...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje