Aktuálne výzvy
07-01-2014
životné prostredie
OPŽP: Riešenie problematiky environmentálnych záťaží vrátane ich odstraňovania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MH SR: Schéma štátnej pomoci – dodatok č. 4 – zverejnenie
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MH SR: Schéma štátnej pomoci – dodatok č. 7 – zverejnenie
Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
18-12-2013
životné prostredie
OP Životné prostredie: Zverejnenie Harmonogramu výziev na rok 2014
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OPŽP oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom...
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: Vykonávacie nariadenie Komisie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 1324/2013 z 11....
18-12-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA- PRV: OP Rybné hospodárstvo SR 2007- 2013
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, ktorým bola schválená Žiadosť o poskytnutie nenávratného...
17-12-2013
veda a výskum
SK- FR: SK – FR 2013 – Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Podľa znenia verejnej výzvy SK-FR 2013 vyhlásenej dňa 02. 04. 2013 agentúra zverejňuje dňa 16. 12. 2013...
17-12-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
SR- ČR: 15. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z OPCS SR-ČR 2007-2013
Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávny krajom vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie...
17-12-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o uverejnení výzvy 4.1b Podpora infraštruktúry bývania - Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 17. 12. 2013 bola uverejnená výzva s názvom...
17-12-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Informácia o výsledkoch Výberu žiadostí o NFP v rámci výzvy s kódom OPV-2013/2.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ informovala o výsledkoch...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje