Aktuálne výzvy
01-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informačné semináre k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/3.1/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský...
01-12-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva v rámci opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Dňa 30. 11. 2012 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ...
27-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPV-2012/4.2/04-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila na svojej...
19-11-2012
sociálne projekty
OP ZaSI: Podpora vytvárania nových pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo na svojej webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania...
19-11-2012
životné prostredie
Grantový program: Zelené oázy
Cieľom programu Zelené oázy je podporiť vytváranie a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné...
06-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 1.2: Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
06-11-2012
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Výzva pre Opatrenie 3.1: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená výzva v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os...
06-11-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre žiadateľov (odborné...
06-11-2012
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Podpora vo forme pôžičky na zmiernenie alebo odstránenie následkov extrémnych poveternostných podmienok
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej webovej stránke oznam pre žiadateľov o poskytnutie...
31-10-2012
životné prostredie
OP Životné prostredie: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje