Aktuálne výzvy
07-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Slovensko predsedá FOREST EUROPE
FOREST EUROPE je najvyšším politickým spoločenstvom európskych ministrov zodpovedným za agendu lesov,...
07-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Oznámenie
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb platnej od 1. 1. 2016 bude služby súvisiace s vedením, vydávaním...
07-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2334 zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie bravčového mäsa a vopred stanovuje výška pomoci
PPA: Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/2334 zo 14. decembra 2015, ktorým sa zavádza súkromné skladovanie...
07-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016
Príručka pre žiadateľa o pomoc na súkromné skladovanie bravčového mäsa pre rok 2016 s účinnosťou od 04.01.2016...
07-01-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka...
18-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Informácia o spoločnej spolufinancovanej výzve medzinárodného konzorcia pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie bude otvorená začiatkom januára 2016
Medzinárodné konzorcium pre udržateľné systémy živočíšnej produkcie (ERA-NET SusAn), ktorého členom je...
18-12-2015
životné prostredie
OP KŽP: 7. výzva na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC141-2015-7 zameraná na znižovanie emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
18-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Ukazovatele horizontálnych princípov rovnosti mužov a žien a nediskriminácie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
18-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 16/PRV/2015 na Opatrenie 5, podopatrenie 5.1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje štátnemu podniku Hydromeliorácie, že zverejnila na webovom...
18-12-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie zo dňa 17.12.2015 (Výzva č. 17/PRV/2015 na Opatrenie 4, podopatrenie 4.3)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, že zverejnila...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje