Aktuálne výzvy
14-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách...
14-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Dokončenie príručky k notifikácii a autorizácii tradičných potravín a k autorizácii nových potravín
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vydal dve príručky o nových potravinách a tradičných potravinách...
11-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o podozrení na neplnenie podmienok zaťaženia pre žiadateľov o neprojektové opatrenia PRV SR 2014 – 2020
Podľa § 4 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády SR č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania...
10-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do nových záväzkov neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020 v roku 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) listom zo dňa 18.10.2016 v zmysle §...
09-11-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Výzva pre Ovocinársku úniu, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov a Slovensky zväz záhradkárov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zverejnilo výzvu na predkladanie...
07-11-2016
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný...
07-11-2016
životné prostredie
OP-KŽP: Oznam o vydaní Usmernenia č. 1 k 13. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na monitorovanie druhov a biotopov európskeho významu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-11-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
07-11-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení 15. a 16. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-10-2016
sociálne projekty
MV SR: Vyzvane pre projekty terénnej sociálnej práce a komunitných centier
Ministerstvo vnútra, sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje