Aktuálne výzvy
19-06-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Zrušenie výziev OPV: 1.2 a 4.2
V nadväznosti na § 13, ods. 7 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho...
18-06-2009
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie: Platby na životné podmienky zvierat za rok 2008 a 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra na svojej stránke zverejnila oznámenie týkajúce za Opatrenia: Platby...
08-06-2009
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
08-06-2009
kultúra a umenie
Výsledky programu Nadácie Intenda: Oživujeme verejný priestor
Nadácia Intenda rozdelila v rámci programu Oživujeme verejný priestor medzi 22 mimovládnych organizácií...
04-06-2009
priemyseľ a výroba
Výzva OP KaHR: 1.1.3 – Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo...
04-06-2009
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Správa o vyhodnotení výzvy: OPVaV-2009/5.1/02-SORO
Na stránke Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy bola zverejnená Správa o vyhodnotení...
03-06-2009
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Zrušenie výzvy OP KaHR: 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR zohľadnilo pripomienky podnikateľských a profesijných združení k možnosti...
03-06-2009
priemyseľ a výroba
Zrušenie výzvy MH SR: 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
Ministerstvo hospodárstva SR zohľadnilo pripomienky podnikateľských a profesijných združení k možnosti...
03-06-2009
životné prostredie
Výzva OP ŽP: 4.3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre životné prostredie
Na stránke MŽP SR bola zverejnená nová výzva z Operačného...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje