Aktuálne výzvy
20-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC141-2016-14 zameranej na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia v Košickom regióne
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
20-07-2016
sociálne projekty
MINV: MV SR podporí výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier pre marginalizované rómske komunity
Komunitné centrá sú pre marginalizované, t.j. znevýhodňované rómske komunity kľúčovým miestom pre ich...
15-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Zverejnenie riadiacej dokumentácie pre výber a implementáciu projektov financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
15-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Zverejnenie aktualizácie Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo...
15-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o zverejnení usmernenia k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z PRV SR 2014 – 2020, že dňa 15.04.2016...
08-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na uzavretie výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 dňom 11. 07. 2016
Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO pre OP KŽP“) oznamuje...
08-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o zverejnení Usmernenia č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP z OP KŽP s poradovým číslom 4
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
06-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Vláda podporí prvovýrobcov mlieka
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) pripravilo strednodobé opatrenie na zabezpečenie...
01-07-2016
životné prostredie
OP KŽP: Aktualizácia indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na rok 2016, verzia 3
Ministerstvo životného prostredia SR, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia,...
01-07-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE MIMORIADNEJ PODPORY NA ZÁKLADE DOČASNÉHO OPATRENIA PRE SEKTOR OVOCIA A ZELENINY A OZNAM PRE ŽIADATEĽOV
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“), Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje