Aktuálne výzvy
24-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
21-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o sprístupnení aplikácie Geopriestorová žiadosť o podporu
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
15-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
15-03-2017
životné prostredie
MPSR: Ministerstvo pripravuje podporu výstavby nízkoenergetických domov a drevodomov
Ministerstvo pripravuje právny predpis, ktorým chce zaviesť systematickú podporu na výstavbu drevených...
15-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o možnostiach predkladania návrhov, ktoré sa týkajú informačných a propagačných akcií na podporu poľnohospodárskych výrobkov na vnútornom trhu a v tretích krajinách
Informačné a propagačné akcie týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov uskutočňované na vnútornom trhu...
09-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Ministerstvo pôdohospodárstva nastavuje nové pravidlá pre verejné obstarávanie
Ministerstvo stanovilo nové pravidlá transparentnosti pri vyhlasovaní verejných obstarávaní (VO). Poradenstvo...
09-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP – OP Rybné hospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
06-03-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v sektore mlieka a bravčového mäsa
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory...
06-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Pozvánka na informačné semináre k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla – OPKZP-PO4-SC451-2017-20
SIEA v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Košiciach pripravili pre žiadateľov dňa...
06-03-2017
životné prostredie
OP KŽP: Výzva zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla (OPKZP-PO4-SC451-2017-20)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje