Aktuálne výzvy
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Informácie k Osi 2
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu, na základe ktorej...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PA: Informácia k dotácii na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Informáciu k dotácii na nákup...
28-04-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznam pre žiadateľov o rozšírenie agroenvironmentálneho opatrenia v roku 2009
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov, ktorí...
30-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Podpora na reštrukturalizáciu vinohradov
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke OZNAM PRE ŽIADATELOV O PODPORU...
30-03-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie č. 2 k výzve KaHR – 111SP – 1001
Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 Ministerstvo hospodárstva...
30-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV 2.2: Aktualizácia vyhlásenia výzvy v rámci daného opatrenia
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program...
18-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie k povinným prílohám k žiadosti o platbu
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje konečným prijímateľom z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –...
18-03-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.2, kód výzvy: KaHR – 12VS – 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
18-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.2, kód výzvy: KaHR – 22VS - 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
12-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Pozastavenie prijímania žiadostí pre opatrenia 1.6 a 3.3 PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Oznam o pozastavení prijímania...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje