Aktuálne výzvy
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Poznatky z krížového plnenia
Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejnilo na svojej internetovej stránke Poznatky z krížového plnenia Viac...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznam PPA: Znizenie opravnenych vydavkov v ramci opatrenia 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Oznam pre žiadateľov o NFP...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Školenie: Adaptácia WEB Pôdneho portálu VUPOP a komplexné poskytovanie geografických priestorových informácií a vzdelávania v rámci krížového plnenia a PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Pozvánku na seminár/školenie:...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Žiadatelia do júna môžu znížiť projekty v opatrení 1.1 Modernizácia fariem
V opatrení 1.1. Modernizácia fariem bolo doteraz prijatých 2001 projektov, z ktorých takmer polovica...
18-02-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Výzva: Dotácia na všeobecne prospešné aktivity
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie č. 2/2010 k povinnostiam prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj zverejnil na svojej internetovej stránke oznam...
18-02-2010
priemyseľ a výroba
OPKaHR: Aktualizácia harmonogramu výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky...
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Aktualizácia Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa
Na stránke Regionálneho operačného programu bol zverejnený oznam o aktualizácii Programového manuálu...
18-02-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o presune zarezervovaných termínov na predkladanie žiadostí o NFP
Riadiaci orgán pre ROP zverejnil na svojej stránke oznam, že vo vzťahu ku všetkým aktívnym výzvam na...
17-02-2010
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Usmernenie k posunu termínu predkladania žiadostí k výzve KaHR-12VS-0901
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje