Aktuálne výzvy
19-11-2008
komunálna sféra, rozvoj obcí
Klub darcov rozdelil Bratislavčanom 200 000 korún
Klub darcov spája ľudí, ktorí sa rozhodli darovať financie a majú možnosť rozhodovať o ich použití. Zásluhou...
19-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA k záložnému právu pre žiadateľov o NFP
PPA na svojej stránke zverejnila oznámenie, v ktorom oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú...
19-11-2008
priemyseľ a výroba
MH SR a MPSVR SR vydali nové usmernenie k výzve na predkladanie projektov na podporu tvorby pracovných miest
Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny...
12-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Zverejnené výšky priamych platieb
MP SR na svojej stránke zverejnilo Vestník č. 21/2008, v ktorom sa určujú výšky priamych platieb a doplnkových...
11-11-2008
kultúra a umenie
MK SR zníži finančnú spoluúčasť žiadateľov v grantovom systéme 2009
Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič sa z dôvodu možných dopadov finančnej krízy aj na...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia pre žiadateľov v rámci Lesnícko-environmentálnych platieb PRV 2007-2013
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bola zverejnená informácia pre žiadateľov o vyznačenie...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Informácia k zmluvám o spolupráci medzi PPA a bankami
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pozastavenie prijímania žiadostí v rámci opatrení 1.3, 1.6, 1.7 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Pozastavenie prijímania žiadostí v rámci opatrení 1.3, 1.6, 1.7 a 3.3
PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že...
07-11-2008
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Podávanie žiadostí o určenie kategórie biotopov poloprírodných a prírodných trávnych porastov
Na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje