Aktuálne výzvy
15-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky
Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar ministerstva. Jeho poslaním bude zlepšovať...
13-11-2017
životné prostredie
OP KŽP: Vyhlásená 31. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita...
13-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre prevádzkovateľov skladov obilnín
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava (ďalej len „platobná agentúra“) oznámila...
13-11-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: PRÍRUČKA K VEREJNEJ INTERVENCII OBILNÍN V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk - Príručku spolu...
09-10-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018
Európska komisia s cieľom posilniť ekologizačnú zložku priamych platieb, chrániť a zlepšovať biodiverzitu...
04-10-2017
veda a výskum
MINEDU: Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV
Všeobecnú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na rok 2017 s alokáciou 33 miliónov eur vyhlásila...
29-09-2017
veda a výskum
OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO AKTUALIZÁCIU HARMONOGRAMU VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ROK 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
29-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Program obnovy dediny pre rok 2018
Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí...
28-09-2017
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 28. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
28-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí pre Územné akčné plány v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje