Aktuálne výzvy
09-01-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Malých farmárov budú podporení piatimi miliónmi eur
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na podporu malých farmárov. Chce tak...
22-12-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Rezort vnútra zvýši v škôlkach vzdelanostnú úroveň detí z rómskych komunít
V škôlkach pribudne počet detí z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK), čím sa zvýši ich...
22-12-2017
životné prostredie
Envirofond: Zmena organizačnej štruktúry
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene...
21-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva pre lesníkov!!! : Podpora investícií do lesníckych technológii a spracovania, do mobilizácie lesníckych výrobkov a ich uvádzania na trh
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
15-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie ŽoNFP na Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov
Pôdohospodárska platobná agentúra Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 (ďalej len „PPA“)...
12-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Celoeurópske legislatívne riešenie proti nekalým obchodným praktikám
Na decembrové zasadnutie Rady EÚ pre poľnohospodárstvo a rybolov bol predložený bod týkajúci sa boja...
11-12-2017
životné prostredie
OP KŽP: INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
06-12-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Zmena sídla PPA
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke www.apa.sk, že novou adresou...
04-12-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Novelou zákona o obecnom zriadení sa zníži počet obecných poslancov
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým...
04-12-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINV: Ministerstvo školstva rozdelilo na telocvične 5,7 mil. eur
Spolu 61 projektov na dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční podporí v tomto roku Ministerstvo...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje