Aktuálne výzvy
18-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Usmernenie MPRV SR ku konverzii/prispôsobeniu záväzku na opatrenie ekolog. Poľnohospodárstvo
Pôdohospodárska platobná agentúra požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o usmernenie...
17-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MPSR: Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov
Príručka pre používateľov k definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov je zverejnená na stránke...
17-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci...
13-05-2016
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Vláda preplatí samosprávam výdavky za záchranné práce
Vláda SR schválila 11. mája 2016 návrh na úhradu výdavkov za záchranné práce počas mimoriadnej situácie...
13-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov o podporu na lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochranu lesov na rok 2016
Pôdohospodárska platobná agentúra týmto dáva do pozornosti záujemcom o predloženie žiadosti o podporu...
11-05-2016
životné prostredie
OP KŽP: MŽP SR A SAŽP ORGANIZUJÚ ĎALŠÍ INFORMAČNÝ SEMINÁR K VÝZVAM OPKZP-PO1-SC111-2016-10 A OPKZP-PO1-SC111-2016-11
Pre veľký záujem zo strany potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku o účasť na seminári...
10-05-2016
sociálne projekty
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu Interreg V-A PL-SK
Dňa 4. mája 2016 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko vyhlásená...
09-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní Monitorovacích správ
V zmysle príručky pre prijímateľa NFP z Programu rozvoja vidieka 2014-2020 a zmluvy o poskytnutí NFP...
09-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA ohľadom zverejnenia formulárov Monitorovacích správ
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
09-05-2016
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov
Oznámenie pre žiadateľov o zaradenie do opatrenia platba na lesnícko-environmentálne a klimatické služby...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje