Aktuálne výzvy
12-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Cezhraničná spolupráca: Slovensko- Česko 2013- Zverejnenie rozhodnutí o žiadostiach
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejňuje rozhodnutie o žiadostiach, ktoré môžete nájsť na htt...
12-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Výzva na prihlásenie poľnohospodárskych produktov a potravín na udelenie Značky kvality SK v rámci výstavy AGROKOMPLEX 2014
V rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín Značka kvality SK bude minister...
12-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladania ponúk na intervenčný nákup masla a na intervenčný nákup sušeného odtučneného mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, podľa zákona č.543/2007 Z. z. o...
12-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie Poskytovateľa č. 8 za účelom aktualizovania Všeobecných zmluvných podmienok k zmluvám o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán pre operačný program Vzdelávanie...
06-03-2014
životné prostredie
OP ŽP: Zoznamy projektov OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
06-03-2014
sociálne projekty
Nadácia Tatra banky: GRANTOVÝ PROGRAM BUSINESS IDEA PODPORÍ NAJLEPŠIE NÁPADY NA PODNIKANIE!!!
Nadácia Tatra banky podporí originálne nápady študentov na reálne podnikanie. Ak taký máš, pošli nám...
06-03-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nadácia Pontis: Prihláste svoj projekt na Naše Mesto 2014
Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva, ktoré každoročne prepája ľudí z firiem a...
06-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+
Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa...
04-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 OPV pre Prijímateľov vo veci zúčtovania
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu...
04-03-2014
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: FOND PRE MVO - VÝSLEDKY I. KOLA HODNOTENIA
Do prvého kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 mimovládnych...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje