cestovný ruch, rozvoj vidieka
2014-02-20
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA: Oznámenie- predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty v roku 2014
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane...
2014-01-31
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie č. 105 zo dňa 31.01.2014 (Výzva č. 2013/PRV/31 – aktualizácia č. 1)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
2014-01-30
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Informácia pre príjemcov podpôr neprojektových opatrení PRV SR 2007-2013
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje príjemcov podpôr neprojektových opatrení...
2014-01-15
cestovný ruch, rozvoj vidieka
POD: Oznam pre žiadateľov Programu obnova dediny
Na stránke www.obnovadediny.sk bola zverejnená informácie pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí...
2014-01-10
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MPRV SR: OZNAM
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky oznamuje, že dňom 6. januára 2014...
2014-01-08
cestovný ruch, rozvoj vidieka
Štrukturálne fondy – oznámenie
Na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva SR č. 83/2013 z 28. novembra 2013 v spojení s Rozhodnutím...
2014-01-08
cestovný ruch, rozvoj vidieka
OP KaHR: Štrukturálne fondy - Schéma štátnej pomoci – aktualizácia v znení dodatku
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
2014-01-08
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie zo dňa 20.12.2013 k výzve na opatrenia 2.1 a 2.2
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len PPA) oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné...
2013-12-17
cestovný ruch, rozvoj vidieka
SR- ČR: 15. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Fondu mikroprojektov z OPCS SR-ČR 2007-2013
Region Bílé Karpaty v spolupráci s Trenčianskym samosprávny krajom vyhlasuje 15. výzvu na predkladanie...
2013-12-12
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PPA- PRV: Oznámenie k zverejneným výzvam č: PRV/2013/30, PRV/2013/31, PRV/2013/32, PRV/2013/33
Oznámenie sa týka predkladania Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje