Aktuálne výzvy
05-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu finančnou kontrolou...
05-03-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Sprievodca kontrolou na mieste v oblasti priamych podpôr a neprojektových opatrení PRV 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke sprievodcu kontrolou na mieste...
27-02-2018
životné prostredie
OP KŽP: Konali sa informačné semináre k vybraným výzvam
Dňa 22.2.2018 zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra informačné semináre k 35. Výzve...
26-02-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia
V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33...
26-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Upozornenie na končiaci sa termín podávania žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2018
Pôdohospodárska platobná agentúra upozorňuje žiadateľov, že v zmysle nariadenia vlády SR č. 24/2018 Z....
26-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Disponibilné finančné prostriedky v rámci výziev OP RH 2014 - 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk tabuľku disponibilných...
21-02-2018
životné prostredie
OP KŽP: 19. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov (OPKZP-PO4-SC431-2017-19)
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne...
20-02-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Stredné odborné školy budú mať lepšie technické vybavenie i priestory
Takmer 80 stredných odborných škôl získa viac ako 50 miliónov eur na modernizáciu materiálno-technického...
20-02-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi pre ročný program 2017/2018
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke www.apa.sk Príručku pre žiadateľa...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje