Aktuálne výzvy
18-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.2, kód výzvy: KaHR – 22VS - 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
12-03-2010
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MPSR: Pozastavenie prijímania žiadostí pre opatrenia 1.6 a 3.3 PRV
Ministerstvo pôdohospodárstva zverejnilo na svojej internetovej stránke Oznam o pozastavení prijímania...
11-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: OPBK/2010/1.2/04
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „RO OPBK“) na základe §13 odsek 8 zákona...
11-03-2010
cestovný ruch, rozvoj vidieka
PRV: Výzva v rámci opatrenia 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam
Dňa 10.3.2010 bola na stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry zverejnená dlho očakávaná výzva na...
04-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predĺžení výzvy o Dotáciu na nákup dávkovacieho zariadenia surového kravského mlieka
Pôdohospodárska platobná agentúra súlade s nariadením vlády SR č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach...
04-03-2010
sociálne projekty
OP Zdravotníctvo: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. OPZ 2010/2.1/02
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlásilo výzvu ...
04-03-2010
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na chov historicky významného genofondu koní a na dostihovú prevádzku v roku 2010
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie...
04-03-2010
sociálne projekty
OP ZaSI: Predĺženie termínu predkladania ŽoNFP pre všetky platné písomné vyzvania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
04-03-2010
sociálne projekty
OP ZaSI: Aktualizovaný časový harmonogram výziev
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program...
04-03-2010
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Posun termínu predkladania žiadosti o NPF v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Radiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje