školenia / konferencie

2014-12-30
OP Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014-2020: Konferencia k predstaveniu operačného programu ---- veda a výskum
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR si Vás dovoľujú pozvať...
2014-05-14
Európa pre občanov: Informačný seminár ku komunitárnym programom EÚ
Kreatívna Európa a EpO – Košice Dátum: 21. máj 2014 10:00 do: 13:00 Lokalita: Košice - Kasárne/Kulturpark,...
2014-05-07
Pozvanie na tlačová konferenciu „Predstavujeme Európa pre občanov“
Kedy: 10.00, v pondelok, 12. mája 2014 Lokalita: Bratislava, Palisády 29, Európske informačné centrum...
2014-04-16
Nadácia Pontis: Nenechajte si ujsť nový ročník CEE CSR Summit-u
Neobyčajný biznis, ktorý pozerá za krátkodobý horizont a spotreba, ktorá dáva viac ako uspokojenie potrieb....
2014-04-16
OP ZaSI: Programový manuál verzia 3.2
Riadiaci orgán pre OP ZaSI zverejnil aktualizáciu Programového manuálu pre OP ZaSI verzia 3.2, platnú...
2014-04-16
SIEA: Informačný deň k programu Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a efektívna energia
Informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasť Bezpečná, čistá a...
2014-03-12
Karpatská nadácia: Pozvánka na školenie fundraisingu
Karpatská nadácia organizuje vo štvrtok 27. marca 2014 školenie pre malé neziskové organizácie a dobrovoľnícke...
2014-03-12
Cezhraničná spolupráca: Slovensko- Česko- Seminár pre prijímateľov (slovenskí partneri)
Dňa 20.03.2014 bude v Dome kultúrnych tradícií v obci Dohňany Oddelenie kontroly programov cezhraničnej...
2014-02-04
Informačné semináre pre Národný projekt „Podpora opatrovateľskej služby“
V zmysle schváleného Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (ďalej len „ NP POS“) sa budú...
2014-01-28
OPVaV: Informačné semináre pre prijímateľov NFP operačného programu Výskum a vývoj
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ organizuje v mesiaci...
2014-01-17
ŠTIPENDIÁ (NIELEN) PRE UMELCOV/ŠTUDENTOV UMELECKÝCH ODBOROV
Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách na študijné/výskumné pobyty v zahraničí spoluorganizovaný...
2014-01-17
PROGRAM NA LETO 2014?LETNÝ KURZ CUDZIEHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ CEZ SAIA!
Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách na letné jazykové kurzy do vybraných krajín spoluorganizovaný...
2014-01-17
ZIMNÉ TIPY O HORÚCOM BALKÁNE
Pozvánka na informačný seminár o štipendijných ponukách na študijné a výskumné pobyty v krajinách juhovýchodnej...
2014-01-13
KONTAKTNÝ SEMINÁR GRANTOV EHP/NÓRSKYCH GRANTOV, OSLO 2014
SAIA, n. o., ako správca Štipendijného programu EHP Slovensko, pozýva zástupcov vysokých škôl (prioritne...
2013-12-16
Švajčiarsko finančný mechanizmus- Tlačová konferencia na tému Prečo stredná odborná škola
V rámci projektu „Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce“ sa stredu 18.12.2013 o 9:00 hodine v...
2013-12-13
Matchmaking: Horizon 2020 Connections
Dňa 22. januára 2014 sa v Bratislave uskutoční medzinárodné partnerské stretnutie záujemcov o nový rámcový...
2013-12-11
SOVVA: H2020 Information day ERC grants 30.1.2014
Informačný deň pre ERC granty v Horizonte 2020 sa uskutoční v Bratislave 30. januára 2014 v priestoroch...
2013-11-11
SOVVA: Horizont 2020 - informačné dni na Slovensku
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) s Ministerstvom školstva, vedy výskumu...
2013-11-11
Program ERASMUS - Informačné dni
SAAIC a IUVENTA si Vás dovoľujú pozvať na Informačné dni k novému programu Európskej únie pre vzdelávanie,...
2013-10-23
CEPA: Konferencia- Udržateľný miestny rozvoj v novom programovom období
Konferencia sa uskutoční dňa 24. októbra 2013 o 9:00 - Bratislava, Kongresové centrum Vysokoškolského...
2013-10-23
OP Zdravotníctvo: Aktualizácia - Informačné semináre k výzve OPZ 2013/2.1/01
Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v nasledujúcich dňoch: •...
2013-10-11
HU-SK: Pozvánka na stretnutia k budúcnosti programu HU-SK
Konzorcium HBF-CESCI-Centire poverené prípravou budúceho Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika...
2013-10-11
MH SR: Pozvánka na seminár - Uplatňovanie odporúčaní Zákona o malých podnikoch - 11. október 2013
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vás pozýva na bezplatný seminár "Uplatňovanie...
2013-10-07
Ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Agroinštitút Nitra, štátny podnik organizuje na základe oprávnenia MV SR-prezídia HaZZ č.13/2012 ďalšiu...
2013-10-07
Aktuálna prax verejného obstarávania
Cieľom tohto seminára je dosiahnuť zvýšenie odborných vedomostí účastníkov po aplikácií zmien právnej...
2013-10-07
NPOA (Nadácia na podporu občianskych aktivít): Pozvánka na konferenciu o obnove krajiny v Levoči
NPOA, Centrum pre rozvoj verejnej správy a Ľudia a voda pozývajú na konferenciu "OBNOVA KRAJINY A AKTUÁLNE...
2013-10-07
The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the ERA
Technologické centrum akadémie vied ČR (TC AV ČR) a Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity...
2013-10-07
Prvý „National Learning Circle” na Slovensku
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Vás pozýva na prvý „National Learning Circle” Genovate projektu...
2013-10-07
EK: Konferencie o výskume EURATOM: FISA 2013 a EURADWASTE 2013
Európska komisia a Ministerstvo školstva a vedy Litvy organizujú konferenciu FISA 2013. Je v poradí ôsma...
2013-10-07
EK: Zahajovacia akcia Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti
Konferencia na európskej úrovni si kladie za cieľ spojiť zainteresované strany zapojené do partnerstva...
2013-10-07
OPEN DAYS 2013 - 11.ročník Európskeho týždňa regiónov a miest
Počas štyroch dní, od 7.10. 2013 do 10.102013, môžete objaviť najnovšie informácie o témach týkajúcich...
2013-10-07
Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie 2013
Na stránke www.siea.sk bola zverejnená pozvánka na najväčšie ukrajinské podujatie zamerané na problematiku...
2013-02-12
OP KaHR: Informačný seminár k výzve KaHR-31SP-1201
Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci s Trnavským, Banskobystrickým a Košickým samosprávnym...
2013-02-12
ROP: Informačný seminár k výzve ROP-4.1a-2013/01
Nitriansky samosprávny kraj organizuje informačný seminár k výzve ROP 4.1 Regenerácia sídel - samostatné...
2012-12-16
Operačný program Životné prostredie a výsledky jeho realizácie v roku 2012
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...
2012-09-27
Operačný program Zdravotníctvo v projektoch
Modernizácia špecializovaných nemocníc bude hlavným motívom už tretieho ročníka konferencie nazvanej...
2012-09-26
Možnosti financovania environmentálnych projektov z Operačného programu Životné prostredie a Environmentálneho fondu
Organizátor: Regionálne environmentálne poradenské a informačné stredisko...
2009-06-08
OP Zdravotníctvo: Informačné semináre k výzve OPZ 2009/2.1/01
Informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov o NFP k výzve OPZ 2009/2.1/01 s názvom: „Zabezpečenie...
2007-03-05
Konferencia Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 - 2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Rámec podpory...
2007-02-06
Bezplatný kurz pre začínajúcich podnikateľov
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých...
2007-02-06
Seminár k problematike obchodovania s tretími krajinami v podmienkach Európskej únie
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých...
2007-01-19
Ako založiť a prevádzkovať obecné kompostovisko
Občianske združenie SOSNA v Košiciach pripravilo školenie, na ktorom sa dozviete, ako nakladať s biologicky...
2007-01-17
Kurz: ODPADOVE HOSPODARSTVO
AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR organizuje v termíne 29. januára – 9. februára 2007...
2007-01-15
Obnoviteľné zdroje energie na vidieku
AGROINŠTITÚT Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR organizuje v termíne 29. januára – 9. februára 2007...
2007-01-08
Nové trendy vo vzdelávaní sluchovo postihnutých
Európska kultúrna spoločnosť realizuje koncom februára 2007 medzinárodný odborný kontaktný seminár zameraný...
2006-12-07
Bezplatný vzdelávací kurz Pestovanie a spracovanie liečivých rastlín
Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na BEZPLATNÝ vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného programu...
2006-11-21
Program vzdelávania na investičnú pripravenosť podnikateľov
Agroinštitút v Nitre Vás pozýva na BEZPLATNÝ vzdelávací kurz financovaný zo Sektorového operačného programu...
2006-10-26
Bezplatný vzdelávací kurz na tému ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Agroinštitút Nitra, vzdelávacie zariadenie MP SR Vás pozýva na bezplatný vzdelávací kurz „Odpadové...
2006-09-25
Pozvánka na seminár k obnoviteľným zdrojom energie
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora za podpory Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a...
2006-09-19
Pozvánka na kurz pre prepravcov zvierat modul B v Žiline - preprava hydiny, domáceho vtáctva a domácich králikov
Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora za podpory Spolkového ministerstva pre hospodárstvo a...
2006-09-14
Pozvánka na vzdelávací kurz v oblasti ochrany životného prostredia
AGROINŠTITÚT Nitra - vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávací...
2006-09-13
Pozvánka na bezplatný vzdelávací kurz Európska dimenzia podnikania na videku
AGROINŠTITÚT Nitra - vzdelávacie zariadenie Ministerstva pôdohospodárstva SR Vás pozýva na vzdelávací...
2006-08-22
Bezplatné školenia pre poľnohospodárov
Centrum vzdelávania Technickej Univerzity vo Zvolene bude v rokoch 2006 a 2007 realizovať 9 bezplatných...
2006-08-16
Výzva pre podnikateľov, ktorí majú záujem prezentovať sa v Taliansku
Slovenskí podnikatelia majú možnosť zúčastniť sa na 70. ročníku medzinárodného všeobecného veľtrhu Fiera...
2006-07-04
Pozvánka na kurz pre prepravcov zvierat v Bratislave dňa 19.7.2006.
Inštitút veterinárnych lekárov v spolupráci so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Bratislave...
2006-05-26
Kurz pre prepravcov zvierat - 16.6.2006 v Nitre
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 Košice Tel. : 055/7969112,...
2006-05-26
Kurz pre prepravcov zvierat - 1.6.2006 v Košiciach
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 Košice Tel. : 055/7969112,...
2006-05-23
dada
dadda...
2006-05-23
MOŽNOSTI FINANCOVANIA EKOENERGETICKÝCH PROJEKTOV V PODMIENKACH SR a EÚ
CIEĽ KONFERENCIE: - Oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s jednotlivými typmi obnoviteľných...
2006-04-26
Tréningový kurz "Ochrana zvierat pri preprave".
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 Košice Tel. : 055/7969112,...
2006-04-25
Seminár o využívaní biokalu a tekutých organických hnojív
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Vysokoškolský poľnohospodársky podnik v Kolíňanoch organizujú...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje