Aktuálne výzvy
02-09-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-3.1-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
15-08-2014
sociálne projekty
Nadácia Orange: Školy pre budúcnosť
Už 12 rokov dáva Nadácia Orange priestor inovatívnym pedagógom a podporuje ich v ich snahe meniť zaužívané...
11-08-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Nadácia Tesco: Grant pre slovenských farmárov
Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur....
06-08-2014
veda a výskum
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...
06-08-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...
06-08-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Vyhlásenie výzvy na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou inovačných voucherov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní...
06-08-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“.
Riadiaci orgán pre ROP oznamil oprávneným žiadateľom, že nadobudla účinnosť zmena formálnych náležitostí...
29-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA č. 113 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/34 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
29-07-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
Oznámenie PPA č. 114 zo dňa 15.07.2014 (Výzva č. 2014/PRV/35 – aktualizácia č. 2)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013,...
09-07-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia VÚB: Hodnotenie projektov
Do otvorenej grantovej schémy pre Nádej prišlo 90 žiadostí. Aktuálne prebieha hodnotenie projektov. Úspešné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje