Aktuálne výzvy
06-02-2014
veda a výskum
OPVaV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OPVaV-2013/5.1/05-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
06-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok OPV-2012/1.1/08-SORO
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR informovala o zverejnení Správy o vyhodnotení...
04-02-2014
sociálne projekty
ZaSI: Aktualizácia Zmlúv o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre OP ZaSI informuje, že aktualizoval Zmluvy o poskytnutí NFP platné od 01.02.2014 Vzor...
04-02-2014
priemyseľ a výroba
MH SR: Inovatívny čin roka
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 3. februára 2014 siedmy ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva...
04-02-2014
sociálne projekty
Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník Grantového programu Hodina deťom
Hodina deťom, známy charitatívny projekt Nadácie pre deti Slovenska vyhlasuje 15. ročník grantového programu...
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam platobnej jednotky k informovaniu prijímateľa o prevode prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie
V nadväznosti na aktualizovanú verziu 7.0. Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho...
04-02-2014
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o schválení Zmluvy o poskytnutí NFP
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 1.2.2014 vstúpila do platnosti Zmluva o poskytnutí...
04-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Usmernenie č. 2/2014 OPV pre Prijímateľov k výkonu Ex-ante kontroly verejných obstarávaní
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ vydáva Usmernenie...
04-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Aktualizácii príručky pre prijímateľa, verzia 3.4
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
04-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Oznámenie k Usmerneniu poskytovateľa č. 8/2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje