Aktuálne výzvy
08-11-2018
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MINEDU: Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie...
02-11-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
02-11-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Agrorezort podporí chovateľov sladkovodných rýb
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) podporí chov sladkovodných rýb na Slovensku....
16-10-2018
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 4 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita...
15-10-2018
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Unikátna spolupráca agrorezortu a úradu geodézie šetrí štátu milióny eur
Väčšina rozhodnutí vykonaných vo verejnej správe má priestorový aspekt, až 80 % z nich je možné lokalizovať...
12-10-2018
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Pozemkové úpravy pomôžu priniesť poriadok do vlastníckych vzťahov
Súčasná podoba pozemkových vzťahov na Slovensku je mimoriadne komplikovaná. Prevláda rozdrobenosť a hlavne...
12-10-2018
životné prostredie
OP KŽP: Usmernenie č. 2 k 15. výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
11-10-2018
veda a výskum
OPVAI: VÝZVA NA PODPORU INOVÁCIÍ PROSTREDNÍCTVOM PRIEMYSELNÉHO VÝSKUMU A EXPERIMENTÁLNEHO VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
11-10-2018
životné prostredie
OP KŽP: Upozornenie na vydanie Metodického výkladu CKO č. 6
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
26-09-2018
priemyseľ a výroba
SIEA: Seminár pre žiadateľov o dotácie na spoločné slovensko-izraelské inovačné projekty
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pozýva na seminár k pripravovanej už tretej Výzve na...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje