Aktuálne výzvy
06-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MŠVVaŠ SR: Rozbieha sa nový európsky program v oblasti vzdelávania Erasmus+
Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu sa dňa...
04-03-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OPV: Aktualizácia č. 1 k Usmerneniu č. 4/2013 OPV pre Prijímateľov vo veci zúčtovania
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ zverejnila Aktualizáciu...
04-03-2014
sociálne projekty
Nadácia otvorenej spoločnosti: FOND PRE MVO - VÝSLEDKY I. KOLA HODNOTENIA
Do prvého kola Výzvy na podávanie žiadostí o grant prihlásilo svoje projektové zámery 175 mimovládnych...
04-03-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
OP RH: Oznámenie č. 21 zo dňa 03.03.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – AKTUALIZÁCIA)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Operačného Programu Rybné Hospodárstvo...
28-02-2014
sociálne projekty
Nadácia Ekopolis: Fond biraterálnej spolupráce programu Aktívne občianstvo a inklúzia- výzva priebežne otvorená
Prioritná oblasť 1: Vyhľadávanie partnerov a tvorba partnerstiev Podpora nadväzovania kontaktov a...
28-02-2014
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
Nadácia Tatrabanky: GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA OTVORENÝ!!!
Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách...
28-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie o predkladaní žiadostí o pokračovanie vykonávania agroenvironmentálneho a lesnícko-environmentálneho opatrenia
Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne...
28-02-2014
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Metodický pokyn MP SR
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila zverejnenie METODICKÉHO POKYNU MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: MŽP SR ako RO pre OPŽP vyhlásilo výzvu v rámci prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie vyhlasuje...
28-02-2014
životné prostredie
OP ŽP: Aktualizácia Programového manuálu OPŽP
Ministerstvo životného prostredia SR ako RO pre OPŽP aktualizovalo Programový manuál Operačného programu...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje