Aktuálne výzvy
09-10-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
MP SR: Zmeny v podmienkach oprávnenosti na platbu za greening – oblasti ekologického záujmu od roku 2018
Európska komisia s cieľom posilniť ekologizačnú zložku priamych platieb, chrániť a zlepšovať biodiverzitu...
04-10-2017
veda a výskum
MINEDU: Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV
Všeobecnú výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV) na rok 2017 s alokáciou 33 miliónov eur vyhlásila...
29-09-2017
veda a výskum
OPVAI: MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ZVEREJNILO AKTUALIZÁCIU HARMONOGRAMU VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽONFP NA ROK 2017
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie...
29-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Program obnovy dediny pre rok 2018
Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí...
28-09-2017
životné prostredie
OP KŽP: Oznam o vyhlásení 28. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na informačné aktivity s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita...
28-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí pre Územné akčné plány v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka...
28-09-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie pre žiadateľov vo veci riešenia nezrovnalostí na jednotnej žiadosti na rok 2017
Pôdohospodárska platobná agentúra oznámila na svojej internetovej stránke žiadateľom, u ktorých bola...
13-09-2017
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5000 eur, verzia 3
Centrálny koordinačný orgán udeľuje výnimku zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na...
12-09-2017
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
MP SR: Na Slovensku pribudnú tisíce nových miest v materských školách
Na celom Slovensku pribudne pre škôlkarov 4780 nových miest, čo poteší najmä tisíce rodičov, ktorých...
12-09-2017
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje