Aktuálne výzvy
28-08-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej stránke Metodiku k postupu identifikácie žiadateľa...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Informácia č. 8 pre prijímateľov v rámci Operačného programu Životné prostredie
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Usmernenie poskytovateľa č. 14/2015
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Aktualizácia Príručky pre prijímateľa, verzia 4.1
Slovenská agentúra životného prostredia ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný...
12-08-2015
životné prostredie
OPŽP: Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPŽP-PO4-14-1
Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Životné prostredie zverejnilo...
31-07-2015
životné prostredie
Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPŽP-PO3-15-1
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky dňa 30. júla 2015 vydalo Usmernenie č. 1 k výzve...
31-07-2015
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 4 Odpadové hospodárstvo (OC 4.1), kód výzvy OPŽP-PO4-15-1
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
31-07-2015
životné prostredie
MŽP SR ako Riadiaci orgán pre OP ŽP vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre Prioritnú os 3 Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy (OC 3.1), kód výzvy OPŽP-PO3-15-2
Riadiaci orgán oznamuje potenciálnym žiadateľom, že indikatívna výška finančných prostriedkov určených...
17-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 4/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...
17-07-2015
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PPA: Oznámenie PPA zo dňa 16.07.2015 (Výzva č. 6/PRV/2015)
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020,...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje