Aktuálne výzvy
24-09-2013
cestovný ruch, rozvoj vidieka
MH SR: Výzva na podporu priemyselných klastrových organizácií
Dňa 17. septembra 2013 bola zverejnená na stránke www.mhsr.sk výzva na podporu priemyselných klastrových...
24-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
Program medziregionálnej spolupráce - INTERREG 2014-2020
Program medziregionálnej spolupráce nadväzuje na pozitívne skúsenosti získané v rámci Iniciatívy Spoločenstva...
24-09-2013
sociálne projekty
Nadácia SPP: Program O krok vpred
Nadácia SPP v spolupráci s ADELI Centrom vyhlásili ďalší ročník programu O krok vpred. ZÁMER PROGRAMU: Zámerom...
24-09-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov
Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie...
02-09-2013
veda a výskum
OP Výskum a vývoj: Výzva pre opatrenie 4.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji
Dňa 28.08.2013 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy...
02-09-2013
školstvo, vzdelávanie, štipendiá
OP Vzdelávanie: Informácia o výsledkoch kontroly formálnej správnosti žiadosít o NFP v rámci výzvy OPV-2012/1.1/08-SORO
Na stránke www.asfeu.sk bola zverejnená informácia o výsledkoch Kontroly formálnej správnosti žiadostí...
28-08-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Bratislavský kraj: Predĺženie výzvy OPBK/2013/1.1/12-ISRMO
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
28-08-2013
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty, opatrenie 3.4.1, 3.4.2
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty...
27-08-2013
polnohospodárstvo, potravinárstvo
PRV: Výzva na opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Na stránke www.apa.sk bola zverejnená výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného...
27-08-2013
priemyseľ a výroba
OP KaHR: Výročná správa o vykonávaní OP KaHR za rok 2012
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje