komunálna sféra, rozvoj obcí
2010-11-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila na svojej internetovej stránke Výzvu na predkladanie žiadostí...
2010-09-22
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program SPP: Dedičstvo regiónov 2010
Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať...
2010-09-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Grantový program Karpatskej nadácie: Voľnočasové zóny
Voľnočasové zóny je grantový program financovaný z Nadačného fondu skupiny VSE spravovaného Karpatskou...
2010-09-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
Zoznam schválených projektov: 6. Ročník programu Tu sa nám páči tu chceme žiť
K dátumu uzávierky 15.7.2010 bolo do doručených 56 žiadostí o podporu v celkovej sume 89 514,24 EUR....
2010-04-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch 2010-03
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce...
2010-04-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výsledky z hodnotenia Integrovaných stratégií rozvoja územia a výberu miestnych akčných skupín
V rámci II. výzvy na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia pre opatrenie 4.1 Implementácia...
2010-03-18
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.2, kód výzvy: KaHR – 22VS - 1001
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 15. marca 2010 výzvu na predkladanie žiadostí...
2010-03-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Pozastavenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy: OPBK/2010/1.2/04
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj (ďalej aj „RO OPBK“) na základe §13 odsek 8 zákona...
2010-03-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP Z: Posun termínu predkladania žiadosti o NPF v rámci výzvy OPZ 2009/1.2/01
Ministerstvo zdravotníctva SR ako Radiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo posúva termín na...
2010-03-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
OPKaHR: Aktualizovaný harmonogram výziev pre rok 2010
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje