komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o výsledkoch odborného hodnotenia v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 (2.kolo)
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje - v súvislosti s výsledkom odborného hodnotenia...
2014-04-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam k žiadostiam o poskytnutie zostatkových finančných prostriedkov z programu JESSICA
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje, že žiadosti o poskytnutie zostatkových...
2014-04-16
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy ROP-4.1b-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje žiadateľom zmenu formálnych náležitostí výzvy...
2014-04-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
POD: Oznamy
Na stránke www.obnovadediny.sk bol zverejnený oznam pre žiadateľov o dotáciu, že podávanie žiadostí do...
2014-04-11
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Upozornenie na skrátenie lehôt na predkladanie žiadostí o platbu - zúčtovanie predfinancovania
- v prípade schválenia ŽoP na úrovni RO OPBK je realizovaný prevod NFP prijímateľovi prostredníctvom...
2014-04-01
komunálna sféra, rozvoj obcí
PL- SK: AKTUALIZÁCIA PRÍRUČKY PROGRAMU
Podľa rozhodnutia Monitorovacieho výboru (2/2014) bola zaktualizovaná Príručka programu. Nanesená zmena...
2014-03-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Usmernenie RO pre OPBK k zadefinovaniu lehoty na predkladanie dokumentácie z verejného obstarávania
Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj oznamuje prijímateľom nenávratného finančného príspevku,...
2014-03-31
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-4.1a-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
2014-03-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: Oznam pre prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít 2.2.1 Elektronizácia samosprávy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
RO OPBK so dovoľuje prijímateľov NFP v rámci opatrenia 2.2 Informatizácia spoločnosti, skupina aktivít...
2014-03-25
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-3.1-2013/01- ZMENA FORMÁLNYCH NÁLEŽITOSTÍ
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje