komunálna sféra, rozvoj obcí
2018-01-24
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Žiadatelia o podporu formou dotácie na rok 2018
Dňa 23.01.2018 boli odoslané výzvy na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok...
2018-01-23
komunálna sféra, rozvoj obcí
ÚRAD VLÁDY: Vznikla Rada pre štátnu službu
2. januára 2018 svoju činnosť začala Rada pre štátnu službu, ktorá bola zriadená na základe zákona č....
2018-01-19
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA v časti PPA / Podpory...
2018-01-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
Úrad vlády SR: Výzva na predkladanie žiadostí na podporu športu
Viac predpokladaných disponibilných prostriedkov a zvýhodnenie najmenej rozvinutých okresov – aj to obsahuje...
2017-12-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
MINV: Novelou zákona o obecnom zriadení sa zníži počet obecných poslancov
Národná rada SR vo štvrtok 30. novembra 2017 posunula do druhého čítania návrh novely zákona, ktorým...
2017-11-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Podporením miestnych akčných skupín sa vytvoria v najmenej rozvinutých regiónoch stovky nových pracovných miest
Rozvoj a zlepšenie podmienok života na vidieku patrí medzi dlhodobé priority Ministerstva pôdohospodárstva....
2017-11-21
komunálna sféra, rozvoj obcí
MPSR: Agrorezort podporí 87 miestnych akčných skupín takmer 150 miliónmi eur
Do vyhlásenej výzvy na získanie štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) sa zapojilo 121 subjektov, agrorezort...
2017-09-29
komunálna sféra, rozvoj obcí
ENVIROFOND: Program obnovy dediny pre rok 2018
Slovenská agentúra životného prostredia dňa 11.09.2017 sprístupnila webovú aplikáciu pre podávanie Žiadostí...
2017-09-28
komunálna sféra, rozvoj obcí
MP SR: Výzva na predkladanie žiadostí pre Územné akčné plány v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a rozvoja vidieka...
2017-09-13
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP KŽP: Výnimka zo Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020, verzia 4 a Metodického pokynu CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5000 eur, verzia 3
Centrálny koordinačný orgán udeľuje výnimku zo Systému riadenia európskych a štrukturálnych fondov na...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje