komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Upozornenie pre prijímateľov
Upozorňujeme prijímateľov, že na základe zákona o verejnomobstarávaní č.25/2006 Z.z. v znení neskorších...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
EÚ podporí zhodnocovanie poľnohospodárskeho odpadu
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Dotácie MK SR na rok 2015
Európska únia podporí výskum premeny poľnohospodárskeho odpadu na krmivo pre zvieratá. Ušetrí sa tak...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O VYKONÁVANIE SPRIEVODNÝCH OPATRENÍ V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ OVOCIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom trhu a na trhu tretích krajín
Výzva na predkladanie žiadostí, ktoré sa týkajú propagačných programov spolufinancovaných EÚ na vnútornom...
2014-10-17
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácii Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Vzhľadom na nevyhnutné zmeny zmluvy o poskytnutí NFP počas implementácie projektov ROP (najmä v nadväznosti...
2014-10-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Nové Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového grantu pre mimovládne organizácie a financovanie partnerstiev
Dňa 01.10.2014 bolo vedúcim Úradu vlády SR schválené Usmernenie k oprávnenosti výdavkov v rámci Blokového...
2014-10-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam o uverejnení Programového manuálu ROP 2007 – 2013 verzia 5.5
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom a prijímateľom, že dňa 9.10.2014 bol v sekcii „Dokumenty na...
2014-10-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o aktualizácií Príručka pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.2 (platná od 09.10.2014)
Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom, že dňa 9. októbra 2014 nadobudla platnosť a účinnosť aktualizovaná...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje