komunálna sféra, rozvoj obcí
2014-09-15
komunálna sféra, rozvoj obcí
PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam
Pôdohospodárska platobná agentúra, zverejnila na svojej webovej stránke výzvu pre oprávnené obce k predkladaniu...
2014-09-02
komunálna sféra, rozvoj obcí
Oznam RO pre ROP o zmene formálnych náležitostí výzvy na predkladanie ŽoNFP - ROP-3.1-2013/01
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program na základe §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci...
2014-08-06
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam o zmene formálnych náležitostí výzvy „Podpora infraštruktúry vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít s väzbou na Lokálne stratégie komplexného prístupu“.
Riadiaci orgán pre ROP oznamil oprávneným žiadateľom, že nadobudla účinnosť zmena formálnych náležitostí...
2014-07-04
komunálna sféra, rozvoj obcí
OP BK: 13. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský...
2014-06-05
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP k zrušeniu pozastavenia projektov v rámci Opatrenia 1.1
V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1297/2013 z 11....
2014-05-14
komunálna sféra, rozvoj obcí
Envirofond: Oznámenie
Enviromentálny fond oznamuje žiadateľom, že hodnotenie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie...
2014-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK-CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok zamietnutých z dôvodu nesplnenia kritérií oprávnenosti
Riadiaci orgán pre Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 zverejňuje zoznam Žiadostí o FP predložených...
2014-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...
2014-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
SK- CZ: Zoznam Žiadostí o finančný príspevok odporučených na schválenie alebo schválenie s podmienkou na 8. zasadnutí SMV vo Velehrade
Riadiaci orgán zverejňuje zoznam Žiadostí o FP, ktoré boli Spoločným monitorovacím výborom na zasadnutí...
2014-04-30
komunálna sféra, rozvoj obcí
ROP: Oznam RO pre ROP o výsledkoch odborného hodnotenia v rámci výzvy ROP-4.1a-2013/01 (2.kolo)
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznamuje - v súvislosti s výsledkom odborného hodnotenia...
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje