PPA: Výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 02-10-2012 )

Na stránke Pôdohospodárskej agentúry bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam.

KEDY JE MOŽNÉ ŽIADOSTI O DPH PREDKLADAŤ?

Žiadosti môžu oprávnené osoby predkladať v termíne od 27.09.2012 do 25.10.2012

AKÝCH OPATRENÍ SA VÝZVA TÝKA?

Žiadosti o DPH sa vzťahujú na opatrenia:

3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
a
projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER na opatrenia:

3.4.1 Základné služby pre obyvateľstvo
3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

KAM SA ŽIADOSŤ O DPH PREDKLADÁ?

Žiadosť sa predkladá na adresu Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava, sekcia projektových podpôr a štátnej pomoci, odbor štátnej pomoci na tlačive, ktorého vzor je súčasťou Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100 o úhrade dane z pridanej hodnoty obciam (ďalej len „Usmernenie“), kompletne so všetkými povinnými prílohami podľa článku 4 Usmernenia.

KTO JE OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM V RÁMCI VÝZVY?

Oprávnenými žiadateľmi sú obce, uvedené v zozname ukončených projektov k 15.06.2012 na opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí a opatrenia 3.4.1 a 3.4.2. – projekty financované prostredníctvom osi 4 – LEADER. Ich zoznam nájdete <a href="doc/priloha_c_1_-_zoznam_ukoncenych_projektov_k_15_6_2012.pdf">tu</a>

KDE ZÍSKATE BLIŽŠIE INFORMÁCIE?

Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii projektových podpôr a štátnej pomoci, odbore štátnej pomoci Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave, kontakt: Ing. Katarína Hasaralejková (mobil 0918 612 171) e-mail: katarina.hasaralejkova@apa.sk.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje