ROP: Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 07-10-2013 )

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR oznamuje, že rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovany-regionalny-operacny-program-2014-2020

Stanoviská verejnosti k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020“ je možné predkladať najneskôr do 13. 10. 2013 na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor environmentálneho posudzovania
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

e-mail: kolocanyova.zuzana@enviro.gov.sk
fax: (02) 60 20 16 76
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje