MF SR plánuje obstarať audity na zabezpečenie úspešného čerpania eurofondov ---- komunálna sféra, rozvoj obcí ( 24-09-2013 )

Ministerstvo financií SR zabezpečí prostredníctvom verejného obstarávania audítorské služby na vykonanie overenia určených orgánov na programové obdobie 2014 - 2020.
Na spustenie procesu čerpania eurofondov pre Slovenskú republiku v rámci programového obdobia 2014 - 2020 bude nevyhnutné Európskej komisii predložiť zhodnotenie zavedenia riadiacich a kontrolných systémov operačných programov v súlade s príslušnou legislatívou EÚ.

Preto je potrebné overiť nastavenie účinnosti riadenia a kontroly čerpania eurofondov určených orgánov s legislatívou EÚ a SR na dostatočnej úrovni, s cieľom dosiahnutia kvalitných a dôveryhodných výsledkov. SR musí zabezpečiť výkon predmetného overovania na jednotlivých operačných programoch u všetkých orgánov zapojených do implementácie programového obdobia 2014 - 2020.

Výkon predmetných auditov musí spĺňať primerané požiadavky na kvalitu, odbornosť a transparentnosť a vyžaduje si zapojenie všetkých dostupných kapacít. Vzhľadom na nutnosť overiť široký rozsah oblastí a skutočnosť, že MF SR a ani jeho spolupracujúce orgány v súčasnosti, vzhľadom na zabezpečovanie činností realizovaných v programovom období 2007 - 2013, nedisponujú dostatočným počtom personálnych kapacít na pokrytie všetkých audítorských činností vyplývajúcich z príslušnej legislatívy SR a EÚ, vznikla potreba pre spoluprácu s externou audítorskou spoločnosťou.
Na dosiahnutie čo najvyššej transparentnosti a efektivity bude v rámci verejnej súťaže použitá elektronická aukcia. S úspešným uchádzačom, ktorý ponúkne najvýhodnejšie cenové podmienky, bude uzatvorená zmluva s predpokladanou hodnotou 1 mil. eur. Nemusí dôjsť k vyčerpaniu celej predpokladanej sumy, keďže zmluva sa bude čerpať prostredníctvom schvaľovania reálne vykázaných prác. Predpokladaná realizácia externých auditov z tohto verejného obstarávania sa očakáva v priebehu roku 2014.
Spät

Bezplatný odber noviniek
Meno a Priezvisko:*

Názov spoločnosti:

Sídlo:*

IČO/IČ DPH:

E-mail:*

Mobil:*

 
 * - povinné údaje